Page 8 - Moja POHODA Leto 2011
P. 8

6 www.pohoda.sk

        ako?   Všetky ti eto povely nájdete
        v agende Personalisti ka v ponuke Záznam/
        Komunikácia.
        novinka   V programe POHODA si môžete
        upraviť predkontáciu pre automati cké
        zaúčtovanie niektorých položiek príjmu
        zamestnanca.
        ako?   V agende Globálne nastavenie/
        Mzdy 3 si môžete zmeniť predkontáciu, ktorá
        bude použitá na záznamoch automati cky
        vytvorených pri zaúčtovaní miezd. Zaúčtovanie
        je možné nastaviť pre polia Odstupné,
        Odchodné, Náhrada príjmu, osobitne pre
        zamestnancov i spoločníkov. Z dôvodu
        zautomati zovania zaúčtovania týchto polí
        je možné zadať čiastky do polí Odstupné
        a Odchodné na 2 desati nné miesta.
        novinka   Rozlíšenie ostatného záväzku  Zaúčtovanie pre polia Odstupné, Odchodné a Náhrada príjmu je možné nastaviť ako
        pre platby poistného s rôznymi dátumami  pre zamestnancov, tak aj pre spoločníkov.
        splatnosti .

        Od 1. januára 2011 sa rozšíril okruh
        zamestnancov na účely sociálneho
        poistenia a splatnosť ich poistného je rôzna.                Novú tlačovú zostavu nájdete v agende
                                              Mzdy za jednotlivé mesiace.
        Do sprievodcu pre automati cké zaúčtovanie
        miezd bolo doplnené dátumové pole
        „Dátum splat. – VPP“. S vybraným dátumom
        sa vytvorí samostatný ostatný záväzok so
        súčtom poistného za zamestnancov, ktorí
        vstupujú do výkazu poistného a príspevkov
        a s prislúchajúcim konštantným symbolom.

        novinka   Pribudla nová tlačová zostava
        Podklady pre použiti e rezervy na nevyčerpanú
        dovolenku.

        Do agendy Mzdy za jednotlivé mesiace bola
        doplnená nová tlačová zostava Podklady pre
        použiti e rezervy na nevyčerpanú dovolenku.
        Do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorí
        v príslušnom mesiaci čerpali aspoň čiastočne
        starú dovolenku. Zostava slúži ako podklad na
        použiti e rezervy na náhrady mzdy za čerpanú
        dovolenku z predchádzajúceho roka a jej
        zodpovedajúce povinné zdravotné a sociálne
        poistenie.        KASA A KASA ONLINE

        novinka   Pri aktuálne vytváranom doklade
        je možné teraz zmeniť zaokrúhlenie DPH,
        resp. celkovej hodnoty dokladu.

        ako?   Zaokrúhlenie dokladov sa teraz
        preberá z agendy Globálne nastavenie/
        Predajky. Pokiaľ potrebujete pri konkrétnom
        doklade použiť iné zaokrúhlenie, použite  Povel Zaokrúhliť je na dotykovom displeji schovaný do skupiny tlačidiel Funkcie 2
        povel Záznam/Zaokrúhliť. Zobrazí sa    pod tlačidlom Funkcie.
        dialógové okno, v ktorom môžete upraviť
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13