Page 12 - Moja POHODA Leto 2011
P. 12

10 www.pohoda.sk

        uisti te sa pred jej zapnutí m, že máte kurzor
        v správnom poli, aby ste si prenosom výsledku
        neprepísali iný údaj.
        ako?   Kalkulačku môžete pomocou
        tlačidla > prepnúť do textového režimu,
        v ktorom uvidíte práve zadávané hodnoty.
        Jednotlivé hodnoty je možné i spätne meniť.
        novinka   Do administrátorských funkcií
        bolo pridané právo na zobrazenie záložky
        História záznamov. Jednoducho tak určíte, kto
        má, či nemá mať možnosť vidieť úpravy
        záznamov.

        ako?   Hlavným predpokladom toho,
        aby sa história vôbec mohla zaznamenávať,
        už len na pozadí, je mať v agende Globálne  Zaškrtnutá voľba Zobraziť záložku História v strome administrátorských funkcií zaistí , že
        nastavenie/História pri požadovaných agendách  administrátor a užívatelia s týmto novým administrátorským právom uvidia záložku História, ktorá
        zaškrtnutú voľbu Zapnuté. Teraz môžete   sa ostatným užívateľom zobrazovať nemá. Samozrejme len v prípade, že je sledovanie histórie
        ovplyvniť, komu sa má v agendách so zapnutým  v agende Globálne nastavenie/História pri vybraných agendách vôbec zapnuté.
        sledovaním zmien záložka História záznamu
        zobrazovať a komu nie:

        V agende Globálne nastavenie/História je pri
        danej agende zaškrtnutá voľba Záložka – záložku
        História záznamu uvidia všetci užívatelia
        programu POHODA.

        V agende Globálne nastavenie/História nie je pri
        danej agende zaškrtnutá voľba Záložka, zároveň
        je však zaškrtnutá nová administrátorská funkcia
        Zobraziť záložku histórie – záložku História
        záznamu uvidí iba administrátor a užívatelia
        s týmto novým administrátorským právom.
        ako?   Novú voľbu Zobraziť záložku
        História nájdete v strome práv Administrátorské
        funkcie v agende Nastavenie/Prístupové práva.

        novinka   V agende Globálne nastavenie/
        História je možné hromadne zaškrtnúť voľbu
        Zapnuté, resp. Záložka.          Použití m jedného povelu môžete naraz pri všetkých agendách zapnúť, resp. vypnúť sledovanie
                             histórie, príp. zobrazovanie záložky História.
        ako?   Pokiaľ evidujete históriu zmien,
        môžete prostredníctvom povelu Označiť všetko,
        resp. Zrušiť označenie nastaviť rovnakú voľbu
        pri všetkých agendách naraz. Povel sa zobrazí po
        stlačení pravého tlačidla myši na záhlaví stĺpca
        Zapnuté, resp. Záložka.
                                       Informácie o systéme, ktoré otvoríte pomocou povelu
                                       Pomocník/O aplikácii, boli rozšírené o informácie o aplikačnej
        novinka   Do dialógového okna O aplikácii          a údajovej zložke, prostredníctvom ktorých jednoducho zistí te,
        (Informácie o systéme), ktoré otvoríte             kde je program nainštalovaný a kam ukladá údaje.
        prostredníctvom povelu Pomocník/O aplikácii,
        a do e-mailovej správy pre zákaznícku podporu
        boli pridané informácie o aplikačnej a údajovej
        zložke programu POHODA. Prostredníctvom
        nich jednoducho zistí te, kde je program
        POHODA nainštalovaný a kam ukladá údaje.

        novinka   POHODA teraz podporuje online
        elektronické váhy CAS.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17