Page 5 - Moja POHODA Leto 2011
P. 5

Moja POHODA 3

        Z vydanej faktúry je možné do výdajky preniesť
        takti ež skladové položky. Spolu so skladovými
        položkami sa z faktúry na výdajku prenesie
        takti ež samotný skladový pohyb – vyskladnenie
        zásoby vykoná výdajka a vo faktúre nebude
        položka naďalej previazaná so skladom.

        ako?   Na kontrolu množstva
        preneseného z faktúry do výdajky slúži tlačová
        zostava Súpis nevyskladnených zásob. Zobrazuje
        jednotlivé vyfakturované položky určené na
        prenos do výdajky. Do zostavy nevstupujú
        položky prenesené do faktúry z výdajky. Zostavu
        nájdete v kontrolných tlačových zostavách
        agendy Vydané faktúry.

        novinka   Nové kontrolné tlačové zostavy
        zjednodušia kontrolu záloh a výnosových
        účtov.
                             Položku vloženú do dokladu pomocou textového režimu vkladania zásob spoznáte podľa
                             zvláštneho označenia v stavovom riadku.
        Pomocou zostavy Kontrola zdanených záloh
        overíte uplatnenie záloh v zúčtovacích
        faktúrach s daňovým dokladom za prijatú, resp.
        poskytnutú úhradu. Zostava zobrazuje zálohy
        v domácej mene (prijaté i poskytnuté), pri
        ktorých nesúhlasia uplatnené čiastky základu
        dane a DPH v zúčtovacích faktúrach s daňovým
        dokladom na účely DPH.

        ako?   Zostavu Kontrola zdanených záloh
        nájdete v kontrolných tlačových zostavách
        agend Vydané, resp. Prijaté zálohové faktúry.
        Užívatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo,
        si môžu skontrolovať, či sú položky Uhradená
        záloha uvedené vo vydaných a prijatých
        faktúrach zaúčtované v účtovnom denníku
        s predkontáciou, ktorú si vybrali v dialógovom
                             Zásoba vložená do vydanej faktúry pomocou textového režimu nevytvorí pohyb na sklade. Ten
        okne Tlač.
                             vytvoríte až vystavením výdajky a načítaním danej položky z vydanej faktúry.
        ako?   Zostavu Kontrola zaúčtovania
        záloh nájdete v kontrolných tlačových zostavách
        agend Vydané, resp. Prijaté faktúry.

        Prostredníctvom zostavy Kontrola zaúčtovania
        výnosov ľahko skontrolujete, či sú zásoby na
        vybraných dokladoch zaúčtované na rovnaké                  V agende Vydané faktúry nájdete hneď
        výnosové účty, aké sú k nim priradené v agende                dve nové kontrolné tlačové zostavy.
        Zásoby.

        ako?   Zostavu Kontrola zaúčtovania
        výnosov nájdete v kontrolných zostavách agend
        Pokladňa, Vydané faktúry a Predajky.

        novinka  Pohľadávky po splatnosti ,
        resp. tolerovanej splatnosti môžete teraz
        kontrolovať i v agendách Prijaté objednávky
        a Výdajky.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10