Page 11 - Moja POHODA Leto 2011
P. 11

Moja POHODA 9

        a heslo na pripojenie. Ďalej tu nadefi nujete
        cieľovú zložku pre uloženie údajov (obrázkov,                Pri odosielaní údajov do e-shopu
                                              v sprievodcovi okrem iných parametrov
        resp. súvisiacich súborov) na FTP serveri.                  zvoľte, čo všetko sa má odoslať a čo sa má
                                              stať so súbormi so zhodnými názvami.
        ako?   Samotné odosielanie údajov
        do e-shopu zahájite známym povelom Súbor/
        Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie.
        Zobrazí sa sprievodca Internetové
        obchodovanie, v ktorom na prvej strane
        vyberiete voľbu Obrázky, súvisiace súbory
        a na ďalšej strane sa rozhodnete, či chcete
        exportovať všetky, alebo len zmenené súbory
        a či sa majú súbory uložené s rovnakým názvom
        v cieľovej zložke prepísať.

        novinka   Pri internetovom parametri
        typu Zoznam môžete teraz defi novať poradie
        hodnôt.

        Zaškrtnutí m voľby Zmeniť poradie hodnôt
        zoznamu môžete pomocou šípok upraviť
        poradie hodnôt defi novaných pri konkrétnom
        zozname. Poradie je možné meniť v celom
        zozname alebo vo vybraných položkách
        zoznamu. Poradie bude zachované i pri odoslaní
        na Váš e-shop.

        ako?   Poradie zmeníte v dialógovom
        okne Hodnota parametra – „Zoznam“, ktoré
        otvoríte povelom Hodnota z miestnej ponuky
        zobrazenej cez pravé tlačidlo myši.

        novinka   Ku každému produktu môžete
        teraz priradiť rozširujúcu vlastnosť typu
        Pripravujeme a podrobnejšie tak rozčleniť
                             Pomocou šípok môžete meniť nielen
        tovar vo svojom e-shope.          poradie parametra typu Zoznam
                             medzi ostatnými, ale i jednotlivých
        ako?   Vlastnosť typu Pripravujeme   položiek z daného zoznamu.
                             V dialógovom okne pre úpravu
        nastavíte jednotlivým skladovým položkám
                             poradia v zozname použite povel
        v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii  z miestnej ponuky.
        Vlastnosti .

        OSTATNÉ

        novinka   POHODA obsahuje kalkulačku,
        ktorú môžete použiť nielen pre jednoduché
        výpočty, ale takti ež na prenesenie výsledkov
        do aktí vneho pola vo formulári agendy.
                                      Kalkulačku môžete ovládať myšou alebo klávesnicou. V textovom
        ako?   Najprv umiestnite kurzor do pola,
                                      režime môžete používať takti ež zátvorky. Pre zobrazenie výsledku
        v ktorom potrebujete niečo vypočítať. Potom         kliknite na tlačidlo =, pre prepnuti e do textového režimu a späť
        niektorým z nasledujúcich spôsobov zapnete         na tlačidlo >.
        kalkulačku: kliknutí m na ikonu  , klávesovou
        skratkou SHIFT+F11 alebo povelom Súbor/
        Nástroje/Kalkulačka. Po potvrdení klávesom
        ENTER program vloží vypočítanú hodnotu
        do pola, v ktorom je umiestnený kurzor.

        Pozor, kalkulačku je možné vyvolať
        z akéhokoľvek editovateľného pola a kalkulačka
        môže výsledok vložiť do všetkých polí pre
        čiastku alebo text vo formulári. Ak budete
        teda chcieť preniesť výsledok z kalkulačky,
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16