Page 13 - Moja POHODA Leto 2011
P. 13

Moja POHODA 11

        ako?   V agende Nastavenie/Hardware
        vyberiete zariadenie typu Elektronická váha
        (online) a v poli Typ váhy možnosť CAS-Er plus.
        novinka   Bol upravený a rozšírený formát
        XML:

         Bola pridaná možnosť exportovať iba nové
         alebo zmenené záznamy dokladových agend,
         agend Adresár a Zásoby. (Novinka sa týka iba
         XML verzie 2.0.)
         XSD schéma Zásoby bola rozšírená
         o informácie týkajúce sa vykazovania údajov
         pre Intrastat.
                             Nastavenie novej online elektronickej váhy vykonáte v agende Nastavenie/Hardware.
        POHODA E1


        novinka   Synchronizáciu skladov je možné
        teraz spúšťať ručne z agendy Zásoby, resp. vo
        vopred určenom čase pomocou
        preddefi novanej automati ckej úlohy.

        V minulom roku pribudla v systéme
        POHODA funkcia, pomocou ktorej dochádza
        k automati ckej aktualizácii údajov medzi
        jednotlivými skladmi. Zmena vykonaná pri
        skladovej položke vo vzorovom sklade sa
        automati cky premietne do príslušných položiek
        v naviazaných skladoch.

        Odteraz môžete synchronizáciu skladových
        položiek spusti ť takti ež ručne. Prostredníctvom
        sprievodcu Synchronizácia skladov nastavíte  Synchronizáciu skladov nastavíte sprievodcom, ktorého spustí te povelom v ponuke Záznam.
        potrebné parametre pre ručné spustenie
        aktualizácie skladových hodnôt, t.j. vyberiete
        vzorový sklad a sklady, ktoré chcete
        synchronizovať, ďalej nastavíte údaje pre
        rozpoznanie zhodnosti zásob a údaje, ktoré                 V sprievodcovi synchronizáciou skladov
                                              správne určite vzorový sklad a vyberte
        chcete synchronizovať.                            sklady, ktoré podľa neho chcete
                                              synchronizovať.
        ako?   Sprievodcu otvoríte povelom
        Záznam/Synchronizácia skladov v agende
        Sklady/Zásoby. Povel je dostupný pre
        administrátora, resp. užívateľa, ktorý má
        v agende Nastavenie/Prístupové práva
        priradenú administrátorskú funkciu Ručná
        synchronizácia skladov.
        Iba pripomíname, že v agende Sklady/Sklady
        musíte pri každom sklade nastaviť, či sa majú
        synchronizovať jeho skladové položky podľa iné-
        ho (vzorového) skladu, alebo naopak chcete syn-
        chronizovať položky na inom sklade podľa tohto.               Synchronizáciu skladov si môžete takti ež
                                              naplánovať na konkrétny čas. Sprievodcu
        Zhodnosť skladových kariet sa posudzuje podľa                nastavením automati ckej úlohy zahájte
        údajov zvolených v agende Globálne nastavenie/                výberom činnosti Synchronizácia skladov.
        Sklady 1 sekcia Prevod medzi skladmi.

        Ak nechcete vykonávať aktualizáciu údajov
        v nadväzujúcich skladoch automati cky ihneď pri
        zmene údajov vo vzorovom sklade alebo ručne
        cez ponuku Záznam/Synchronizovať sklady,
        nastavte si automati ckú úlohu, ktorá synchroni-
        záciu vykoná v preddefi novanom čase za Vás.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18