Page 4 - Moja POHODA Leto 2011
P. 4

2 www.pohoda.sk
        Novinky vo verzii Máj 2011
        ÚČTOVNÍCTVO

        novinka   V programe POHODA si môžete
        nastaviť predkontáciu pre automati cky
        vytváraný záväzok na daňovú povinnosť.

        Požadovanú predkontáciu zadáte v agende
        Globálne nastavenie/Dane v poli Vlastná
        daňová povinnosť.        FAKTURÁCIA

        novinka   Textový režim vkladania zásob je
        nová funkcia, vďaka ktorej môžete vo vydanej
        faktúre uviesť tovar, ktorý si u Vás zákazník
        objednal, ale v čase vystavenia faktúry ho ešte
        nemáte evidenčne na sklade. Už nemusíte
        vyskladňovať zásoby do záporného stavu.
        Nemusíte ich ani na faktúru vypisovať ručne,  Predkontáciu pre automati cky vytváraný záväzok na daňovú povinnosť si nastavte v novom poli
        takže zachováte väzby medzi dokladmi    v agende Globálne nastavenie.
        a agendou Zásoby.

        Tento režim je nutné akti vovať pre každú
        vydanú faktúru zvlášť. Zapnutý režim indikuje
        príznak Textový režim vkladania zásob vo
        formulári faktúry nad polom Typ. Faktúra
        v tomto režime zostáva až do okamihu, kedy ho
        deakti vujete.

        ako?   Textový režim vkladania zásob si
        zapnete podľa potreby priamo pri vystavovaní
        vydanej faktúry. Na jeho akti váciu, resp.
        deakti váciu slúži povel Záznam/Textový režim
        zásob, resp. klávesová skratka CTRL+ALT+S.

        ako?   Ak je textový režim vkladania
        zásob aktí vny, môžete do vydanej faktúry
        vložiť požadované chýbajúce skladové zásoby
        obvyklým spôsobom, napr. zapísaním kódu
        zásoby, pomocou povelu Záznam/Sklady alebo
        prenesením z prijatej objednávky. Skladová
        zásoba týmto spôsobom vložená do vydanej
        faktúry nevytvorí skladový pohyb a v stavovom
        riadku vydanej faktúry bude označená ako  Povel pre zapnuti e, resp. vypnuti e textového režimu vkladania zásob nájdete v menu Záznam.
        Textová položka (s väzbou na agendu Zásoby). Pri doklade, v ktorom je režim zapnutý, sa objaví príznak v hornej časti formulára.

        Akonáhle naskladníte chýbajúce zásoby,
        preneste ich do výdajky priamo z vydanej
        faktúry. V agende Výdajky na to použite povel
        Záznam/Vydané faktúry. Textová položka
        (s väzbou na agendu Zásoby) sa vo výdajke
        zmení na skladovú položku a vytvorí pohyb na
        sklade. Prenesením položiek z vydanej faktúry
        do výdajky sa oba doklady navzájom previažu
        prostredníctvom záložky Doklady.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9