Page 6 - Moja POHODA Leto 2011
P. 6

4 www.pohoda.sk
        SKLADY


        novinka   Ak chcete viacerým fi rmám
        nastaviť rovnaké individuálne zľavy, nemusíte
        ich vytvárať jednotlivo. Stačí vybrať zdrojovú
        fi rmu a individuálne ceny, ktoré sú pri nej
        priradené, hromadne skopírovať k ďalším
        vybraným adresám.
        ako?   V agende Adresár najprv vyberte
        všetky fi rmy, ku ktorým chcete nastaviť
        rovnaké individuálne zľavy. Do výberu zahrňte
        takti ež fi rmu, z ktorej sa majú zľavy kopírovať,
        a umiestnite na ňu kurzor. Povelom Záznam/
        Editácia/Kopírovať ind. zľavy otvoríte agendu
                             Po výbere fi rmy, podľa ktorej sa majú kopírovať individuálne zľavy, a fi riem, ktorým sa majú
        Kopírovanie individuálnych zliav. V tejto  nastaviť rovnaké individuálne zľavy, zahájte samotné kopírovanie povelom v ponuke Záznam/
        agende nájdete okrem iného dva povely: povel  Editácia.
        Kopírovať prenesie k ostatným adresám vo
        výbere jednu zľavu, povel Kopírovať všetko
        prenesie viacero vybraných zliav.

        Po dokončení hromadného kopírovania
        individuálnych zliav sa zobrazí HTML log
        s informáciou o počte skopírovaných záznamov,
        resp. s prehľadom zmenených individuálnych
        cien.

        ako?   Kopírovať individuálne zľavy
        môže iba administrátor, resp. užívateľ, ktorý  Vyberte zľavy, ktoré chcete kopírovať, a použite povely na prenesenie zliav k vybraným záznamom
        má v agende Nastavenie/Prístupové práva  v agende Adresár.
        priradenú administrátorskú funkciu Kopírovanie
        individuálnych zliav.
        novinka  Vďaka náhľadom na tovar
        v agende Zásoby si môžete rýchlo overiť, či je
        aktuálne vybraný tovar tým, ktorý hľadáte.

        Náhľad oceníte najmä v prípade, že máte na
        sklade viacero podobných výrobkov.

        ako?   Pre zapnuti e možnosti používať
        obrázky zaškrtnite v agende Globálne
        nastavenie/Sklady 1 voľbu Zobraziť náhľad
        obrázku v agende Zásoby.

        Náhľad východiskového obrázku sa zobrazí  Pri zapnutom zobrazovaní obrázkov v agende Zásoby sa objaví priradený obrázok v pravej časti
        v pravej časti formulára agendy Zásoby. Pri  formulára tejto agendy.
        prehliadaní jednotlivých skladových položiek
        sa náhľad dynamicky mení podľa skladovej
        položky, na ktorej máte práve umiestený kurzor.

        Pokiaľ máte ku skladovej položke priradených
        viac obrázkov, môžete si ich prehliadať bez
        toho, aby ste museli otvárať záložku Internet.
        Pre lepšiu prehľadnosť sa nad oknom zobrazuje
        názov uloženého obrázku.
        novinka   Na urýchlenie zápisu si môžete
        v agende Zásoby vytvoriť vzory skladových
        zásob, tzv. šablóny.

        Režim práce so šablónami zapnete, resp.
        ukončíte klávesom F8 alebo kliknutí m na  Obrázok je vidieť pri práci na ktorejkoľvek záložke v agende Zásoby. Na prehliadanie viacerých
        ikonu  . So šablónami v agende Zásoby sa  priradených obrázkov slúžia šípky vľavo a vpravo.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11