Page 15 - Moja POHODA Leto 2011
P. 15

Moja POHODA 13
        ISCP Report TREXIMA


        aplikačná nadstavba z radu partnerských riešení        Boli ste zaradení medzi spoločnosti , ktoré majú povinnosť  Ako?
        štati sti ckého vykazovania TREXIMA v rámci zabezpečovania  Pred importom voliteľných parametrov je potrebné v aplikácii ISCP
        zberu a spracovania údajov pre MPSVR SR? Spracovávate výkazy  Report nastaviť sieťové cesty na server, databázu podľa nastavenia.
        s požadovanými ukazovateľmi ručne? Je to pre Vás časovo
        náročné? Máme pre Vás riešenie. V spolupráci s certi fi kovaným  Voliteľné parametre na defi níciu sledovaných ukazovateľov sú
        partnerom spoločnosťou BHIT CZ Vám vieme ponúknuť aplikačnú  po importe v agende Personalisti ka v programe POHODA E1.
        nadstavbu ISCP Report TREXIMA pre ekonomický a informačný
        systém POHODA E1, ktorá zabezpečuje generovanie štvrťročných
        výkazov o cene práce ISCP (MPSVR SR) v XML tvare na možné
        elektronické podanie.

        Sledované ukazovatele výkazu o cene práce okrem mzdových
        údajov za jednotlivé mesiace zohľadňujú aj platné číselníky ISCP:

         Klasifi kácia zamestnaní
         Číselník odvetvových klasifi kácií ekonomických činností
         Kódy druhu vlastníctva
         Právna forma organizácie
         Kódy okresov podľa číselníka okresov SR
         Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania zamestnanca Sledované ukazovatele v ponúkaných voliteľných parametroch je
         Hlavný trh výrobkov (územná pôsobnosť) spravodajskej jednotky potrebné pri jednotlivých zamestnancoch v agende Personalisti ka
         Typ kolektí vnej zmluvy              zadefi novať a vyplniť. Zvyšné parametre a ukazovatele sa defi nujú
         Typ pracovného úväzku               v základnom nastavení aplikácie ISCP Report. Po zadefi novaní
         Kódy vzniku a zániku pracovného miesta      parametrov a sledovaných ukazovateľov je možné zadať výber
                                  obdobia a generovanie XML výkazu TREXIMA.
        Sledované ukazovatele nie sú
        štandardnými poliami v agende
        Personalisti ka v programe
        POHODA. Na ich defi níciu sú
        potrebné voliteľné parametre,
        ktorými disponuje ekonomický
        a informačný systém POHODA E1.
        Aplikácia ISCP Report TREXIMA
        zabezpečuje komfortný
        import voliteľných parametrov
        do agendy Personalisti ka
        v programe POHODA E1, bez
        potreby ich ručného zadávania,
        prostredníctvom voliteľných
        parametrov pre agendu
        Personalisti ka.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20