Page 14 - Moja POHODA Leto 2011
P. 14

12 www.pohoda.sk

        ako?   V sprievodcovi Automati cká
        úloha vyberiete typ činnosti Synchronizácia
        skladov a účtovnú jednotku, pre ktorú chcete
        aktualizáciu skladových položiek vykonávať. Na
        ďalších stranách nastavíte potrebné parametre
        pre synchronizáciu skladov, a to vzorový sklad
        a sklady, ktoré chcete synchronizovať, ďalej
        navolíte údaje pre rozpoznanie zhodnosti zásob
        a hodnoty (napr. Text, DPH, Cena, a pod.), ktoré
        chcete synchronizovať.

        Potom už stačí nastaviť pravidelný časový
        interval, v ktorom sa bude automati cká
        úloha spúšťať. Nastavenie vykonáte v agende
        Automati cké úlohy, ktorú je možné otvoriť
        v agende Účtovné jednotky prostredníctvom
        povelu Databáza/Automati cké úlohy.

        novinka   Do agendy Voliteľné parametre
        bol pre parametre agend pridaný nový dátový  Nový dátový typ Text (dlhý) umožní zadať 1 až 32 000 znakov.
        typ Text (dlhý).

        Tento dátový typ umožní zadať 1 až 32 000
        znakov a môžete ho použiť napríklad pre
        detailný popis tovaru.

        novinka  Reklamačné a servisné záznamy
        boli doposiaľ uzamykané zámkom k dátumu
                                              Ak chcete reklamačné a servisné záznamy
        spolu s ostatnými skladovými dokladmi. Teraz                 uzamykať, nastavte pre ne zámok
        je možné nastaviť zámok k dátumu pre ti eto                 k dátumu samostatne.
        záznamy samostatne.

        novinka   V radoch POHODA SQL a POHODA
        E1 sa teraz pri zálohovaní databázy účtovnej
        jednotky zálohuje takti ež systémová databáza.
        Pre obnovu systémovej databázy bol do ponuky
        Súbor/Zálohovanie pridaný povel Načítať
        systémovú zálohu.


         INŠTALÁCIA VERZIE MÁJ 2011

         Novú verziu programu POHODA   V priebehu inštalácie budete vyzvaní k vyplneniu inštalačného čísla. Pokiaľ ste
         odporúčame nainštalovať do rovnakého  používali verziu Január 2011, malo by toto číslo byť predvyplnené. V prípade, že sa
         adresára, v akom máte nainštalovanú  číslo nenačíta automati cky, vyplňte ho ručne.
         jeho predchádzajúcu verziu. Pokiaľ
         ste už verziu Máj 2011 inštalovali po  Inštalačné číslo nájdete:
         sti ahnutí zo Zákazníckeho centra alebo  –  na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré bolo priložené k daňovému
         priamo z programu POHODA, nemusíte  dokladu o kúpe licencie k programu POHODA 2011, resp. o kúpe súboru služieb
         ju znovu inštalovať z priloženého CD. SERVIS 2011 k tomuto programu,
                          –  vo svojom profi le v Zákazníckom centre na www.stormware.sk/zc v sekcii
         Ak budete potrebovať pomôcť    Licencie.
         s inštaláciou novej verzie programu
         POHODA, neváhajte kontaktovať našu  Pokiaľ vlastníte prídavné sieťové a nesieťové licencie, doplnky či rozšírenia, nájdete
         zákaznícku podporu:       na odkazovaných miestach i čísla k týmto licenciám.

         tel.:  02/59 42 99 59     Pri akýchkoľvek pochybnosti ach o platnosti inštalačného čísla/čísel kontaktujte naše
         e-mail: hotline@stormware.sk  obchodné oddelenie (tel.: 02/59 42 99 11, e-mail: info@stormware.sk).
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19