Page 5 - Moja POHODA Leto 2017
P. 5

Moja POHODA 3

     predchádzajúce obdobia z príjmov podľa
     § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom
     zdaňovacom období. Predkontácie vstupujú
     do tlačovej zostavy Podklady pre daňové
     priznanie, v agende Daň z príjmov v JÚ,
     do riadkov Sociálne a zdravotné poistenie
     a Poistné podnikateľa na zdravotné poistenie
     a následne ovplyvnia vyplnenie riadku
     14 prílohy č. 2 v daňovom priznaní k dani
     z príjmov fyzickej osoby typu B.
     Aktuálne používané predkontácie typu
     V platba do fondu poistenia (5Vfpoj)
     a V platba do fondu poistenia – peniaze
     na ceste (C5Vfpoj) vstupujú do tlačovej
     zostavy Podklady pre daňové priznanie do
     riadku Sociálne a zdravotné poistenie. Týmto
     predkontáciám bude z vyššie uvedeného
     dôvodu ukončená platnosť k 31. 12. 2017.


     Ak chcete mať v podkladoch a následne
     i v zostavenom priznaní k dani z príjmov           Povel Stále platby… nájdete v menu Záznam.
     fyzickej osoby vyčíslené odvody podľa
     jednotlivých riadkov prílohy č. 2 priznania
     DPFOB už v roku 2017, je potrebné
     v programe POHODA na príslušných
     likvidačných dokladoch s uhradenými platbami
     poistného, resp. preddavkov, nahradiť vo
     formulári i v jednotlivých položkách pôvodne
     použité predkontácie (5Vfpoj a C5Vfpoj)
     novými predkontáciami.


     Pre pravidelne sa opakujúce platby môžete
     v agende Ostatné záväzky v ponuke Záznam
     využiť funkciu Stále platby…

     FAKTURÁCIA     Potrebujete k niekoľkým dokladom naraz
     vymerať DPH? POHODA Vám to teraz umožní.

     V agende Prijaté faktúry, Prijaté zálohové
     faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa (typ výdaj)                  Pri hromadnom vymeraní DPH
                                              je možné nastaviť len jednu
     pribudla možnosť hromadného vymerania                       sadzbu DPH. Tá sa vyplní na
     DPH. K súčasnému povelu Záznam/Vymeranie                     vytvorených dokladoch.
     DPH… bola na prvej strane sprievodcu
     doplnená voľba Hromadne vymerať DPH. Tá
     umožní vykonať vymeranie a odpočet DPH
     naraz ku všetkým vybraným záznamom
     v tabuľke agendy.

     Princíp vytvárania dokladov je zhodný
     s funkciou Vymeranie DPH pre aktuálny
     doklad, ale má i svoje špecifiká. Pri
     hromadnom vymeraní je umožnené
     nastavenie len jednej sadzby DPH, ktorá sa
     vyplní na vytvorených dokladoch. Interné
     doklady sa vždy vystavia k dátumu zadanému
     v sprievodcovi, pretože dátum daňovej
     povinnosti, resp. dátum odpočtu nemusí byť
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10