Page 9 - Moja POHODA Leto 2017
P. 9

Moja POHODA 7

     Mesačný výkaz preddavkov na ZP môžete
     podať buď elektronicky, alebo písomne.     Pre elektronické podanie zvoľte povel
     Export… z ponuky Záznam, ktorým vyvoláte
     Sprievodcu pre elektronické podanie.
     Na ďalších stranách sprievodcu vyberte
     formát súboru pre export (XML alebo TXT)
     a v prípade potreby zmeňte cieľový priečinok
     pre uloženie dátovej vety. Po odoslaní výkazu
     označte záznam príznakom El. odoslané
     prostredníctvom povelu Elektronicky
     odoslané z ponuky Záznam. V prípade, že ho
     budete potrebovať zrušiť, použite opäť povel
     Záznam/Elektronicky odoslané. Po zrušení
     príznaku bude možné výkaz zmazať a vytvoriť
     ho znovu v agende Mzdy za konkrétny mesiac  Sprievodcu pre vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov na ZP... vyvoláte z agendy Mzdy za
     povelom Záznam/Vytvorenie/Mesačný výkaz  konkrétny mesiac.
     preddavkov na ZP…


     V prípade, že odovzdávate výkaz písomne,
     môžete ho vytlačiť z novej agendy Mesačný
     výkaz preddavkov na ZP. Prostredníctvom
     povelu Písomné predloženie… z ponuky
     Záznam toto podanie označíte ako odovzdané
     písomne. V Sprievodcovi pre predloženie
     v písomnej podobe vyplňte Dátum a Čas           Povel Export… zvoľte v novej agende, ak chcete mesačný výkaz podať
                                   elektronicky.
     predloženia. Následne sa táto informácia
     zobrazí aj vo formulári v poli Dátum
     odovzdania.
     Ak v novej agende označíte vytvorený
     nový výkaz príznakom El. odoslané alebo
     Odovzdané písomne, ďalší výkaz je možné
     vytvoriť ako opravný. Podmienkou pre
     vytvorenie opravného výkazu je teda
     existencia uzatvoreného nového výkazu.     Ak potrebujete vystaviť opravný výkaz,
     v agende Mzdy za konkrétny mesiac opäť
     zvoľte povel Záznam/Vytvorenie/Mesačný
     výkaz preddavkov na ZP… a v Sprievodcovi
     pre vytvorenie Mesačného výkazu
     preddavkov na ZP vyberte Druh výkazu
     Opravný a zdravotnú poisťovňu, do ktorej
     potrebujete opravný výkaz odoslať. V prípade
     potreby môžete dôvod vytvorenia opravného
     výkazu uviesť na záložke Poznámky.

     V novej agende nie je možné zmazať záznam
     s príznakom El. odoslané a záznam, na ktorý
     je naviazaný opravný výkaz.

     Tlačovú zostavu Mesačný výkaz preddavkov
     na ZP nájdete teraz len v novej agende.
     Tlačová zostava sa zobrazí a vytlačí len pre
     záznam, na ktorom máte práve umiestnený
     kurzor. (Export tohto tlačiva vo formáte .txt  Na záložke Položky nájdete zoznam zamestnancov spolu s údajmi o ich mzde. V prípade
                           potreby tu môžete vykonať i kontrolu hodnôt vstupujúcich do mesačného výkazu. Stačí
     už nevykonáte z dialógového okna Tlač, ale  kliknúť na záhlavie požadovaného stĺpca a v stavovom riadku sa zobrazí rýchly súčet.
     pomocou povelu Záznam/Export…)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14