Page 10 - Moja POHODA Leto 2017
P. 10

8 www.pohoda.sk


     V nasledujúcej verzii 11700 bude ponuka
     Mzdy/Výkazy rozšírená o ďalšie nové agendy
     pre mzdové výkazy.


     V agende Pracovné pomery v ponuke
     Záznam/ELDP bol pôvodný povel Vytvorenie
     ELDP… premenovaný na Údaje do ELDP…
     Funkčnosť povelu zostala nezmenená.


     V programe POHODA sme v mzdových
     agendách zosúladili vzhľad Sprievodcov
     pre elektronické podania so sprievodcami  Povel Vytvorenie ELDP... bol premenovaný na Údaje do ELDP...
     v ostatných agendách.
     POHODA si po novom v mzdových agendách
     bude navyše pamätať i Vaše nastavenie
     priečinka pre uloženie dátovej vety
     v Sprievodcovi pre elektronické podanie (napr.
     Registračný list FO, Evidenčný list FO, Mesačný
     výkaz poistného a príspevkov, Mesačný výkaz
     preddavkov na ZP a pod.)


     V prípade uplatňovania daňového bonusu
     na vyživované dieťa je teraz možné v agende
     Personalistika na záložke Dane uviesť i dátum
     narodenia dieťaťa.


     Dátum narodenia sa uvádza v prípade, ak
     dieťa nemá rodné číslo a je potrebné ho zadať
     v tvare DDMM/RRRR.


     Pri založení novej účtovnej jednotky
     v programe POHODA sa teraz v agende    V stĺpci Rodné číslo je možné v prípade potreby uviesť tiež dátum narodenia dieťaťa.
     Mzdy/Zoznamy/Zdravotné poisťovne v poli
     Kód automaticky doplní štvormiestny kód
     zdravotnej poisťovne.
     Pre zdravotnú poisťovňu DÔVERA program
     automaticky doplní kód 2400 a pre zdravotnú
     poisťovňu UNION kód 2700. Pre VŠZP je
     potrebné i naďalej ručne ku kódu 25 zadať kód
     pobočky, tj. posledné dva znaky.


     V agende Mzdy za jednotlivé mesiace bola
     aktualizovaná tlačová zostava Potvrdenie
     o príjme – UPSVaR.

     SKLADY A KASA     Vykonávate storno príjemky, ktorá obsahuje
     položku vedľajších nákladov? Potom Vás
     určite poteší, že POHODA teraz automaticky
     vykonáva rozpočítanie vedľajších nákladov
     na jednotlivé položky tiež na stornovacom
     doklade.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15