Page 8 - Moja POHODA Leto 2017
P. 8

6 www.pohoda.sk


     Pre elektronické podanie zvoľte povel Export…
     z ponuky Záznam, ktorým vyvoláte Sprievodcu
     pre elektronické podanie. Na ďalších stranách
     sprievodcu vyberte formát súboru pre export
     (XML alebo TXT) a v prípade potreby zmeňte
     cieľový priečinok pre uloženie dátovej vety.
     Po odoslaní oznámenia označte záznam
     príznakom El. odoslané prostredníctvom
     povelu Elektronicky odoslané z ponuky
     Záznam. V prípade, že ho budete potrebovať  Nová agenda sa Vám bude hodiť, ak potrebujete spracovať tlačivo Oznámenie
                           zamestnávateľa.
     zrušiť, použite opäť povel Záznam/
     Elektronicky odoslané. Po zrušení príznaku
     bude možné oznámenie zmazať a vytvoriť
     ho znovu v agende Pracovné pomery
     povelom Záznam/Vytvorenie/Oznámenie
     zamestnávateľa…


     V prípade, že odovzdávate oznámenie
     písomne, môžete ho vytlačiť z novej agendy
     Oznámenie zamestnávateľa. Prostredníctvom
     povelu Písomné predloženie… z ponuky
     Záznam toto podanie označíte ako odovzdané
     písomne. V Sprievodcovi pre predloženie          Povel Export… zvoľte, ak chcete oznámenie podať elektronicky.
     v písomnej podobe vyplňte Dátum a Čas
     predloženia. Následne sa táto informácia
     zobrazí aj vo formulári v poli Dátum
     odovzdania.
     Tlačovú zostavu Oznámenie zamestnávateľa
     nájdete teraz len v novej agende. Tlačová
     zostava sa zobrazí a vytlačí len pre záznam, na
     ktorom máte práve umiestnený kurzor. (Export
     tohto tlačiva vo formáte .txt už nevykonáte
     z dialógového okna Tlač, ale pomocou povelu
     Záznam/Export…)


     V ponuke Mzdy/Výkazy nájdete ďalšiu novú
     agendu Mesačný výkaz preddavkov na ZP,
     do ktorej sa automaticky vytvárajú záznamy
     pre tlačivo s rovnomenným názvom. Vďaka
     nej získate prehľad o vytvorených podaniach
     a spôsobe ich podania do jednotlivých
     zdravotných poisťovní.

     Do novej agendy sa záznamy vypĺňajú priamo
     z agendy Mzdy za konkrétny mesiac.


     V agende Mzdy za konkrétny mesiac zvoľte
     povel Záznam/Vytvorenie/Mesačný výkaz
     preddavkov na ZP… a v Sprievodcovi pre
     vytvorenie Mesačného výkazu preddavkov
     na ZP vyberte Druh výkazu Nový a v prípade
     potreby upravte Číslo dávky. Po dokončení
     sprievodcu sa otvorí nová agenda Mesačný
     výkaz preddavkov na ZP s vygenerovanými
     výkazmi pre jednotlivé zdravotné poisťovne.
     Zoznam zamestnancov spolu s údajmi     Novú agendu využijete pre vytvorenie a odoslanie Mesačného výkazu preddavkov na
     o ich mzde sa pre daný výkaz zobrazia na  zdravotné poistenie.
     záložke Položky. Názvy jednotlivých stĺpcov
     zodpovedajú poliam na tlačive.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13