Page 8 - Moja POHODA Leto 2009
P. 8

06 WWW.POHODA.SK                                                                                         Moja POHODA 01
                                                                                            Ing. Petr Klička | generálny riaditeľ

     POHODA a FastCentrik


     sa navzájom podporujú
                                                                           Vážený zákazník,
     Ak uvažujete o spustení alebo inovácii svojho  a to na základe XML komunikácie. Systémy
     vlastného e-shopu, upriamte svoju pozor- môžete navzájom prepojiť a zbaviť sa tak                             ubehlo niekoľko mesiacov a do Vašej schránky prišla v rámci zákazníckej podpory SERVIS
     nosť na systém FastCentrik. Tento systém je  starostí s udržiavaním databáz Vašich sklado-                        2009 zásielka s ďalšou základnou verziou ekonomicko-informačného systému POHODA,
     špeciálnou verziou osvedčeného systému  vých položiek, adresára a ďalších údajov na                            tento krát s názvom Máj 2009, release 9200. Pravdepodobne ste očakávali tradičnú
     ShopCentrik, na ktorom bežia najvýznam- dvoch miestach. Údaje jednoducho vyexpor- spoločnosť sa špecializuje na e-business apli-     podobu zásielky s CD, sprievodným listom a s prehľadom noviniek v novej verzii. Nebojte sa,
     nejšie e-shopy. FastCentrik je určený pre  tujete zo systému POHODA a naimportujete  kácie a so svojimi produktami MediaCentrik,     o nič z toho neprídete, práve naopak. Pretože by sme chceli, aby sa POHODA stala naozaj
     živnostníkov, malé a stredné firmy, ktorí  do svojho e-shopu. Naopak z e-shopu zase  ShopCentrik a FastCentrik žne nielen úspe-     Vašou POHODOU, rozšírili sme prehľad noviniek o ďalšie informácie, zaujímavosti a ti py
     ocenia rýchlosť a široké možnosti individuál- môžete obdobne preniesť objednávky do  chy medzi zákazníkmi, alebo taktiež ocenenia    pre efektí vnejšie využiti e nielen samotného programu POHODA, ale i Vášho času, peňazí
     nych úprav e-shopu, od nastavenia vzhľadu  systému POHODA, kde ich spracuje obvyklým  Microsoft Awards. Tými najčerstvejšími sa     a ďalších zdrojov.
     až po prispôsobenie jednotlivých modulov  spôsobom … Do októbrovej verzie infor- môže pochváliť práve FastCentrik, ktorý zví-
     a funkcií. Originálny internetový obchod  mačného systému POHODA SQL chystáme  ťazil v kategórii Najlepších riešení využívajú-      Posledné stránky tohto magazínu patria informačnému systému POHODA SQL. Postupne
     môže pomocou tohto systému vzniknúť a byť  kategorizáciu skladových položiek, možnosť  cich Microsoft Windows Server 2008, stal sa    Vám predstavíme jeho výhody, ktoré môžu byť zaujímavé i pre menšie spoločnosti . Tento
     spustený behom 24 hodín. Zaistený hosting,  definovania alternatívneho a previazania  nositeľom titulu Technology Awards Winner     krát padla voľba na voliteľné parametre a administráciu užívateľských práv.
     podpora a mesačná úhrada za licenciu z neho  súvisiaceho tovaru. Spolupráca systémov  a postupuje do celosvetovej súťaže. Zároveň
     robia veľmi operatívny nástroj pre hľadanie  FastCentrik a POHODA SQL tak dostane ďalší,  ako finalista v kategórii Maloobchod & Veľko- Hlavným účelom tejto zásielky však naďalej zostáva, aby sa Vám do rúk dostala nová verzia
     nových obchodných príležitostí.  ešte komfortnejší rozmer.     obchod získal titul Industry Awards Finalist.
                                                                           programu POHODA a prehľad noviniek a zmien v tejto verzii.
     S ekonomicko-informačným systémom  Systém FastCentrik je produktom českej  Viac informácií o systéme FastCentrik nájde-         Prajem Vám príjemnú prácu s novou POHODOU a takti ež krásne leto.
     POHODA si FastCentrik veľmi dobre rozumie,  softwarovej spoločnosti NetDirect. Táto  te na www.fastcentrik.cz.                               NOVÝ E-SHOP S PRODUKTAMI

                               STORMWARE OFFICE

                               O niekoľko dní pribudne v Zákazníckom centre na internetových
                               stránkach www.stormware.sk nová položka. Jedná sa o špecializova-
                               ný e-shop spoločnosti STORMWARE. V tomto e-shope budete môcť
                               zatiaľ jednoducho vyberať a objednávať ďalšie aplikácie z produktovej
                               rodiny STORMWARE Office. Pripravujeme taktiež možnosť objedná-
                               vania doplnkov a prídavných licencií k už zakúpeným programom.

                               Vstup do e-shopu bude umiestnený v menu Zákazníckeho centra.
                               Listovať katalógom a vyberať si tovar do košíka budete môcť i bez pri-
                               hlásenia do svojho profilu v Zákazníckom centre. Stačí, ak sa prihlásite
                               až na ceste k pokladni. Objednávkový proces si tým zjednodušíte,
                               pretože po Vašom prihlásení sa do objednávky automaticky vyplnia
                               Vaše fakturačné údaje. Ak to bude potrebné, vyplníte alebo upravíte
                               iba dodaciu adresu.
                                                         Moja POHODA            OBSAH
                                                                                                 08
                                                         Máj 2009 | release 9200
                                                                           02 Novinky vo verzii Máj 2009
                                                         STORMWARE s.r.o., Matúšova 48,
                                                         811 04 Brati slava, tel.: 02/59 429 911, 06 POHODA a FastCentrik sa podporujú
                                                         info@stormware.sk, www.stormware.sk
                                                         foto | archív STORMWARE      07 POHODA SQL sa dokáže prispôsobiť
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12