Page 9 - Moja POHODA Leto 2009
P. 9

Moja POHODA 07     POHODA SQL sa dokáže prispôsobiť

     Informačný systém POHODA SQL je systémom na rozhraní ekonomických a ERP systémov.
     Od systémov vyššej kategórie sa nechal inšpirovať napr. technológiou klient-server umožňu-
     júcou spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnou prácou užívateľov, veľkou mierou
     prispôsobenia podľa potrieb užívateľov, prepracovaným systémom administrácie prístu-
     pových práv a pod. Od systémov nižšej kategórie, predovšetkým ekonomického systému
     POHODA, prevzal intuitívne ovládanie, užívateľsky prívetivé prostredie a prístupnú cenu.

     Systém POHODA SQL nie je len pre veľké alebo väčšie spoločnosti s užívateľmi rádovo
     v desiatkach. Z rozšírených funkcií tohto systému môžu ťažiť i menšie firmy, v špecifických
     prípadoch môže byť ideálnym riešením i pre individuálneho užívateľa. Preto sa Vám
     pokúsime v každom čísle predstaviť jeho vybrané vlastnosti a možnosti.     ÚPRAVA AGEND POMOCOU                EFEKTÍVNE DEFINÍCIE
     VOLITEĽNÝCH PARAMETROV               UŽÍVATEĽSKÝCH PRÁV     POHODA SQL umožňuje:                POHODA SQL umožňuje:

      rozšírenie väčšiny agend o vlastné údaje rôznych dátových typov  definíciu práv pomocou úloh, resp. v kombinácii s priamou
      úpravu formulárov agend pre zadávanie týchto nových údajov  definíciou každému užívateľovi
      vytváranie vlastných zoznamov            definíciu práv až do úrovne číselných radov dokladov

     Ako na to?                     Ako na to?

     Pri úprave súčasnej agendy si nadefinujete parametre agendy  Najskôr vytvoríte jednotlivé úlohy, príp. podúlohy, zodpovedajúce
     a položiek. Potom si môžete prispôsobiť i formulár upravovanej  typovým užívateľom alebo jednotkám (oddelenia, pobočky, úseky)
     agendy – vybrať si parametre, ktoré v ňom budú dostupné, zmeniť  a pri týchto úlohách nakombinujete prístupové práva do agend,
     veľkosť, šírku a zarovnanie parametrov a premiestniť jednotlivé popi- k funkciám a k číselným radom dokladov v systéme. Jednotlivým
     sy. Vopred si však ale nadefinujte vlastné užívateľské zoznamy, ak ich  užívateľom potom jednoducho priradíte jednu alebo viacero úloh,
     budete chcieť používať.               príp. ich práva ešte individuálne upravíte.


     Na čo sa to hodí?                  Na čo sa to hodí?
     Pomocou vlastných voliteľných parametrov je možné napr. rozšíriť  V kombinácii s nastavením práv až do úrovne číselných radov dokla-
     súčasnú evidenciu prijatých objednávok o nové údaje ako typ dopra- dov sa dá pomerne jednoducho zaistiť, aby sa napríklad k citlivým in-
     vy, dátum expedície, číslo zásielky pre dopravcu a pod. Medzi najviac  formáciám s osobnými údajmi alebo k vymedzenej skupine dokladov
     upravované agendy patrí Adresár, Zásoby, zoznam Zákaziek alebo  dostali naozaj len tí správni užívatelia. Vaše údaje sú tak v bezpečí
     doklady fakturácie. Každá aktualizácia programu obsahuje niekoľko  a nemusíte sa báť, že by ich niekto zneužil.
     nových agend, v ktorých je možné voliteľné parametre používať.

     Ak budete mať rovnaké parametre zadané vo viacerých agendách
     a budete doklady medzi tými agendami prenášať, budú sa voliteľné
     parametre prenášať rovnako ako ostatné údaje na dokladoch. Jedno- Podobným spôsobom je možné docieliť taktiež obmedzenie nežiadu-
     ducho sa tak prenesie napr. parameter typ dopravy z objednávky do  ceho prístupu niektorých užívateľov alebo vymedzeného okruhu
     výdajky a do vydanej faktúry.            užívateľov k dokladom a záznamom (vrátane záznamov v adresári)
                               iných pobočiek, oddelení, obchodníkov a pod.
     Novo pridané voliteľné parametre vrátane vlastných zoznamov je
     možné tlačiť v upravených tlačových výstupoch, je možné ich expor- Priradením úlohy konkrétnym užívateľom sa dá reagovať taktiež na
     tovať a importovať pomocou štandardných nástrojov aplikácie PO- personálne zmeny, či už dlhodobého (napr. zmena pracovnej pozície)
     HODA a pomocou XML rozhrania. Pomocou XML rozhrania je taktiež  alebo krátkodobého charakteru (napr. zástup v dobe pracovnej
     možné prenášať definíciu voliteľných parametrov a ich umiestnenie  neschopnosti), kedy po uplynutí dôvodov pre dočasnú úpravu práv
     vo formulári medzi rôznymi databázami účtovných jednotiek.  môžete danému užívateľovi priradenú úlohu opäť odobrať.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12