Page 4 - Moja POHODA Leto 2009
P. 4

02 WWW.POHODA.SK     Zoznam noviniek Máj 2009
     SQL


     Na jednom SQL Serveri je odteraz možná súbežná prevádzka
     viacerých inštalácií programu POHODA SQL.

      AKO? Pre použitie viacerých inštancií programu POHODA SQL je
     potrebné použiť aplikáciu StwPhBuilder. V tejto aplikácii je potrebné
     vytvoriť ďalšiu materskú databázu pre informačný systém POHODA
     SQL a nastaviť program POHODA SQL tak, aby túto databázu
     používal. Toto nastavenie vykonáte v sprievodcovi pri prvom
     spustení alebo prostredníctvom povelu Databáza/Nastavenie SQL
     servera v agende Súbor/Účtovné jednotky. Pre použitie viacerých
     inštancií programu POHODA SQL na jednom SQL Serveri je potrebné
     dodržať podmienky licenčnej zmluvy, ktorú nájdete na inštalačnom
     CD programu POHODA, resp. pri inštalácii produktu.
                                Funkcia ShellExecute bola doplnená o možnosť otvorenia cesty,
                                dokumentu či aplikácie. Pomocou tejto funkcie je taktiež možné
                                dokument vytlačiť.

                                Bola pridaná nová udalosť OnBarCode, ktorá umožňuje načítať
                                čiarový kód pomocou čítačky čiarových kódov v prípade, ak je
                                zapnutá v agende Hardware.

                                V Užívateľskej agende je možné pridať povel do miestnej ponuky.

                                V Užívateľskej agende je taktiež možné vytlačiť aktuálny záznam
                                pomocou tlačovej zostavy Doklad.

                                Používanie voliteľných parametrov bolo umožnené i pre agendu
                                Číselné rady.


                               XML


     V Nastavení SQL servera si môžete odteraz vybrať priečinok,  Pomocou XML je možné do systému POHODA importovať zoznam
     do ktorého budú vytvárané súbory transakčného logu databáz   zákaziek.
     programu POHODA na SQL serveri. Presunutím transakčného logu
     na iný fyzický disk je možné dosiahnuť vyšší výkon celého systému.  Pri XML importe skladových položiek do dokladov je už možné
                                 poznámku voľne editovať.
     Bola rozšírená funkcionalita Externých nástrojov.
                                Do XML exportu pribudla možnosť zadať vlastný filter, ktorý je
      AKO? Do výberu parametrov v agende Nastavenie/Externé   uložený v konkrétnej agende.
     nástroje boli pridané parametre s SQL dotazom pre hlavnú tabuľku
     agendy a pre položkovú tabuľku. Prostredníctvom voľby Povoliť  Novinkou je možnosť vyexportovať prostredníctvom XML
     ukončenie externého nástroja môže užívateľ ukončiť činnosť   predajné ceny vrátane cudzích mien.
     spustenej aplikácie. Túto voľbu je možné použiť iba v prípade, že je
     zaškrtnutá voľba Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja.  Pri XML importe objednávky sa prenáša taktiež telefónne číslo
                                a fax.
     SQL VOLITEĽNÉ PARAMETRE                Je možné už exportovať i záznamy z agendy Saldo, rovnako ako

                                i z agendy Členenie skladov.
      Pre užívateľské agendy boli doplnené nové funkcie a udalosti,
      ktoré je možné využiť pomocou VBS skriptu v záložke Nastavenie   Pre XML komunikáciu v prípade objednávok a agendy Adresár
      v agende Voliteľné parametre.            bolo doplnené ID externého nástroja.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9