Page 6 - Moja POHODA Leto 2009
P. 6

04 WWW.POHODA.SK       Už nemusíte automaticky vytvorené doklady ručne upravovať  AKO? Zálohovanie systémovej databázy môže vykonať každý
     na Vami používaný číselný rad. Vďaka možnosti nastaviť v programe  užívateľ, ktorý má v prístupových právach povolenú možnosť
     POHODA SQL užívateľom prístupové práva iba ku konkrétnym čísel- Zálohovanie vo vetve Súbor/Databáza. Nastavenie parametra
     ným radom zaistíte, že sa mzdové záznamy nezobrazia nepovolaným  vymazávania systémovej zálohy a načítania systémovej databázy zo
     užívateľom.                     zálohy môže vykonať iba administrátor programu POHODA.

      AKO? Číselný rad pre záznamy bezhotovostne vyplácaných  Záloha systémovej databázy je vytvorená automaticky pri ukončení
     miezd, odvodov a zrážok, ktoré sú vytvárané do agendy Ostatné  práce s programom POHODA alebo je možné urobiť zálohu
     záväzky a pre zaúčtovanie hotovostnej výplaty do agendy Pokladňa  ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Zálohovať. V zobrazenom
     je možné vybrať v Sprievodcovi pre zaúčtovanie miezd. Sprievodcu  dialógovom okne Záloha databázy aktuálnej účtovnej jednotky
     zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať mzdy v agende  a systémovej databázy určíte spôsob dátovej a systémovej zálohy.
     Mzdy/Mzdy za konkrétny mesiac.
                               Prvý spôsob zálohovania skomprimuje databázu aktuálne
      AKO? Číselný rad pre zaúčtovanie záloh vyplácaných v hotovosti,  otvoreného účtovníctva a uloží vytvorený súbor do priečinka Data/
     resp. pre bezhotovostné platby vytvárané do agendy Ostatné záväzky  Zálohy a zároveň skomprimuje systémovú databázu do priečinka
     je možné zadať v sprievodcovi Zaúčtovanie zálohy, ktorého zobrazíte  Data/Zálohy/ZálohySYS v dátovom priečinku programu POHODA.
     prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať zálohy v agende Mzdy/
     Personalistika.                   Druhý spôsob zálohovania umožní skomprimovať databázu aktuálne
                               otvoreného účtovníctva a zadať priečinok, kam sa bude databázový
                               súbor, resp. systémová databáza zálohovať. Ak nechcete systémovú
                               databázu zálohovať, stačí nezaškrtnúť voľbu Vrátane systémovej
                               databázy.

                               V prípade poškodenia systémovej databázy je možné obnoviť zazálo-
                               hovanú systémovú databázu ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/
                               Načítať systémovú zálohu. V zobrazenom dialógovom okne Načíta-
                               nie systémovej databázy zo zálohy môžete vybrať spôsob načítania
                               systémovej databázy.
     Správne zadané údaje o jednotlivých zamestnancoch týkajúce sa
     spôsobu zdanenia (zľavy a pod.) a odvodov poistného majú vplyv na
     korektný výpočet mzdy. Preto program POHODA pri zadávaní nového
     zamestnanca v agende Mzdy/Personalistika v prípade, že nie je vypl-
     nená záložka Dane a poistné, zobrazí upozornenie.

     OSTATNÉ


     Bola pridaná nová funkcia pre zálohovanie a obnovenie
     systémovej databázy. Vďaka nej by nemalo dochádzať k strate
     informácií o nastavených prístupových právach.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11