Page 5 - Moja POHODA Leto 2009
P. 5

Moja POHODA 03


     ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA              predajku vytvoril. Na konci tlačovej zostavy je celkový súčet
                               zaúčtovaných tržieb. Tlačovú zostavu môžete využiť na kontrolu
     Do agendy Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky bola pridaná  zaúčtovaných predajok a automaticky vytvorených pokladničných
     tlačová zostava Upomienky faktúr (pohľadávok) v omeškaní  dokladov, resp. ostatných pohľadávok. Zostavu nájdete v agende
     v cudzej mene.                   Sklady/Predajky.

      AKO? Po zadaní konkrétneho dátumu splatnosti v dialógovom  Bola pridaná tlačová zostava Prehľad denných tržieb.
     okne Tlač sa v tlačovej zostave zobrazia z vybraných vydaných faktúr,
     resp. ostatných pohľadávok tie, ktoré sú po zvolenom dátume  AKO? Súpiska zobrazuje prehľad denných tržieb zaúčtovaných
     splatnosti neuhradené. Doklady vstupujúce do zostavy sú zoradené  i nezaúčtovaných dokladov, ktoré sú rozdelené podľa užívateľa
     podľa jednotlivých cudzích mien. Je možné zvoliť si ľubovoľne, či  a jednotlivých foriem úhrad. Na konci tlačovej zostavy sa nachádza
     sa budú tlačiť pohľadávky v domácej mene, prípadne len doklady  celková denná tržba. Deň, za ktorý chcete prehľad zostaviť, uvediete
     v konkrétnej mene. Pre každého odberateľa sa tlačí zvlášť stránka  v poli Dátum tlače v dialógovom okne Tlač.
     s upomienkou.
                               Z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti programu POHODA bola doplnená
     Do agend Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky  funkcia na kontrolu predajok, prostredníctvom ktorej sa porovnajú
     a pohľadávky pribudli nové tlačové zostavy s grafmi. Jedná  hodnoty na dokladoch s vypočítanými čiastkami pre zaúčtovanie
     sa o prehľady mesačných fakturácií, fakturácií podľa stredísk,  a skontrolujú sa formy úhrad.
     činností a zákaziek a súpisku dokladov podľa dodávateľov, resp.
     odberateľov.                      AKO? Táto funkcia
                               zároveň overí, či sa zvolená
       Odteraz je možné veľmi jednoducho zobraziť prehľad  forma úhrady používa pre
     jednotlivých dodávateľov s uvedením celkovej vyfakturovanej čiastky,  danú agendu. Kontrola
     resp. zoradiť dodávateľov podľa jednotlivých dodávok. Taktiež  dokladov bude vykonaná na
     veľmi jednoducho a rýchlo zobrazíte grafický prehľad fakturovaných  všetkých vybraných a doteraz
     a uhradených čiastok v členení za jednotlivé mesiace, či  nezaúčtovaných predajkách.
     fakturovaných čiastok za jednotlivé strediská, činnosti alebo zákazky. Výsledkom kontroly je súpis
                               všetkých predajok, v ktorých
                               boli zistené chyby. Zoznam
                               chybných dokladov je možné
                               vytlačiť.

                               Túto funkciu využijete predovšetkým pri veľkom množstve dokladov,
                               kedy vzniká väčšia pravdepodobnosť nesprávneho zadania dokladu.
                               Funkciu odporúčame použiť i v prípade nesprávneho uloženia
                               dokladu, teda ak pri ukladaní nového záznamu došlo k násilnému
                               ukončeniu programu alebo k výpadku elektrického prúdu. Kontrolu
                               dokladov vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola pred
                               zaúčtovaním v agende Sklady/Predajky.

                               V agende Kasa Online bol umožnený prenos adresy zákazníka
                               z adresára prostredníctvom čítačky čiarových kódov.

                                 AKO? Ak je kurzor v poli Zákazník, hľadá program pri načítaní
                               čiarového kódu číslo zákazníka priamo v agende Adresár. Ak je
                               kurzor v akomkoľvek inom poli, vyhľadá program pri načítaní
                               čiarového kódu zodpovedajúcu skladovú zásobu a automaticky ju
                               prenesie do predajky.

     PREDAJKY
                               PERSONALISTIKA A MZDY
     Bola doplnená tlačová zostava Zaúčtovanie tržieb podľa foriem
     úhrad.                       Pri zaúčtovaní mzdových záznamov alebo záloh máte odteraz
                               možnosť výberu číselného radu pre ostatné záväzky, pokladničné
      AKO? V tlačovej zostave sa zobrazí prehľad zaúčtovaných  doklady a interné doklady (vo firmách, ktoré vedú podvojné
     predajok podľa jednotlivých foriem úhrad a užívateľa, ktorý  účtovníctvo).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10