Page 7 - Moja POHODA Leto 2009
P. 7

Moja POHODA 05     Na výber máte tieto dve možnosti: Načítať poslednú zálohu  Bola pridaná nová funkcia na kontrolu funkčnosti všetkých
     z priečinka Data/Zálohy/ZálohySYS alebo Načítať ručne zvolený  užívateľských náhrad originálnych tlačových zostáv a užívateľských
     záložný súbor. Úplne novú systémovú databázu je možné vytvoriť  tlačových zostáv.
     prostredníctvom voľby Vytvoriť novú systémovú databázu.
                                 AKO? Ak je v tlačovej zostave
     Pomocou sprievodcu Nastavenie parametrov vymazávania  použité neexistujúce databázové pole,
     systémovej databázy je možné zvoliť, či budete alebo nebudete  program na túto skutočnosť upozorní.
     chcieť mazať staré zálohy systémovej databázy, príp. nastaviť počet  Kontrolu je možné kedykoľvek
     ponechaných záloh databáz. Sprievodcu zobrazíte prostredníctvom  prerušiť a zobraziť výsledok pre už
     voľby Nastavenie/Systémová databáza.        skontrolované tlačové zostavy. Túto
                               funkciu Vám odporúčame použiť
                               po každej aktualizácii programu
                               POHODA. Overíte si tak funkčnosť
                               svojich upravených tlačových zostáv.
                               Kontrolu tlačových zostáv spustíte
                               prostredníctvom povelu Súbor/
                               Kontrola užívateľských zostáv.

     Do agendy Nastavenie/Internetové obchody bola pridaná
     podpora nového internetového obchodu FastCentrik od firmy
     NetDirect.

      AKO? Komunikácia programu POHODA a internetového
     obchodu FastCentrik prebieha na základe XML komunikácie.
     Pre nastavenie XML komunikácie je potrebné mať nainštalovaného  Boli aktualizované poštové
     klienta internetového obchodu FastCentrik a k tomuto klientovi  tlačové zostavy.
     nastaviť cestu v poli Off-line klient. Viac sa o internetovom obchode
     FastCentrik môžete dočítať na strane 06.


                                         TLAČ:
                                         REPORT DESIGNER

                                         Tlačové zostavy odteraz umožňujú tlač
                                         dlhých textov na viacero stránok, napr.
                                         dlhé poznámky ako súčasť dokladu.

                                          AKO? V prípade, že textový objekt
                                         v REPORT Designeri má vo Vlastnostiach
                                         objektu na záložke Písmo vybranú voľbu
                                         Pridávať riadky a text presahuje dĺžku
                                         jednej strany, dôjde k odriadkovaniu textu
                                         po odstavcoch. Posledný odstavec, ktorý
                                         sa už na danú stranu nezmestí, sa celý
                                         vytlačí na nasledujúcej strane.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12