Page 8 - Moja POHODA Leto 2016
P. 8

6 www.pohoda.sk

     podarilo/nepodarilo zlikvidovať). Výsledky si
     môžete vytlačiť alebo zobraziť v Poznámkovom
     bloku. Pre dokončenie operácie stlačte tlačidlo
     Dokončiť. V agende Banka sa automaticky
     vyfiltrujú doklady, pri ktorých došlo
     k spárovaniu. Doklady skontrolujte a overte
     správnosť zaúčtovania v denníku.

     Informácie o vykonaní automatickej likvidácie
     nájdete na záložke Poznámky pri konkrétnom
     doklade. Výsledok likvidácie je zapísaný
     v súbore AutLikv.txt a AutLikv.log, ktorý
     nájdete v adresári Log programu POHODA.
     Automatickú likvidáciu môže vykonávať
     užívateľ s povoleným právom Likvidácia
     v strome práv Podvojné účtovníctvo/Ostatné
     v agende Prístupové práva.         Informáciu o vykonaní automatickej likvidácie nájdete tiež pri konkrétnom doklade na záložke
                           Poznámky.
     Algoritmus párovania dokladov a zaúčtovania
     jednotlivých pohybov funguje na rovnakom
     princípe ako pri službe Homebanking.

     Podrobnejší popis nájdete v interaktívnom                     Novú tlačovú zostavu nájdete
     pomocníkovi programu POHODA.                           v agende Interné doklady.

      novinka  Ponuku tlačových zostáv agendy
     Interné doklady rozšírila nová tlačová zostava
     Jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov.

     ADRESÁR

      novinka  Teraz môžete v adresári pri
     každej firme individuálne nastavovať Cudziu
     menu a Východiskovú sadzbu DPH, ktoré
     sa následne prenesú spolu s adresou do
     dokladu.

      ako?  Cudziu menu zadajte priamo do
     agendy Adresár k jednotlivým kontaktom, pre
     ktoré požadujete východiskové vystavenie
     dokladu v konkrétnej cudzej mene. Pri
     vytváraní nového dokladu potom stačí vybrať
     príslušnú firmu a pole Čiastka sa automaticky
     zmení na pole Čiastka v cudzej mene. Súčasne
     s tým sa vloží do dokladu cudzia mena
     z Adresára.
      ako?  Východiskovú sadzbu DPH
     vyberte pre firmy, pri ktorých najčastejšie
     prebieha fakturácia v inej sadzbe, ako máte
     nastavenú v agende Užívateľské nastavenie.
     Pre skladové zásoby sa i naďalej bude
     prednostne používať sadzba DPH nastavená
     pre jednotlivé skladové karty v agende Zásoby. Nastavte si vopred ku každej firme v adresári Cudziu menu i Východiskovú sadzbu DPH – do
                           dokladu sa potom prenesú automaticky.
     FAKTURÁCIA


      novinka  Využívate často tlačovú
     zostavu Kniha záväzkov či Prijaté faktúry
     a chýbal Vám pre väčšiu prehľadnosť údaj
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13