Page 4 - Moja POHODA Leto 2016
P. 4

2 www.pohoda.sk
     Novinky vo verzii Leto 2016
     DPH

      novinka  Agendu Priznanie DPH sme
     rozšírili o možnosť využívať povel Elektronicky
     odoslané cez ponuku Záznam. Tým sa
     k danému priznaniu k dani z pridanej hodnoty
     vloží do formulára príznak El. odoslané
     a súčasne sa označí rovnomenný stĺpec.

      novinka  V programe POHODA sme
     upravili Sprievodcu pre elektronické podanie
     vyvolaného z agend Priznanie DPH, Kontrolný
     výkaz DPH a Súhrnný výkaz.

     POHODA si po novom bude pamätať Vaše
     nastavenie priečinka pre uloženie dátovej  Príznak El. odoslané vložíte k danému priznaniu k DPH rovnomenným povelom z ponuky
     vety v Sprievodcovi pre elektronické podanie  Záznam.
     priznania DPH, kontrolného výkazu DPH
     a súhrnného výkazu.

      novinka  Pre overenie IČ DPH v zoznamoch
     Finančnej správy SR bolo v programe                        Pri elektronickom podaní si
                                              teraz POHODA pamätá Vaše
     POHODA doplnené overenie na Zoznam                        nastavenie priečinka pre
     platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu                   uloženie dátovej vety.
     (ďalej len Zoznam platiteľov osobitnej úpravy
     DPH).

      ako?  Ak v agende Globálne nastavenie/
     CRM máte zaškrtnuté pole Overiť IČ DPH
     v zoznamoch Finančnej správy pri uložení
     dokladu, POHODA teraz pri uložení dokladu
     automaticky overí IČ DPH už aj na Zoznam
     platiteľov osobitnej úpravy DPH. Ak sa IČ DPH
     v danom zozname nachádza, v Sprievodcovi
     pre kontrolu IČ DPH sa zobrazí informácia
     Registrácia pre Osobitnú úpravu DPH. Táto
     informácia sa zobrazí tiež pri ručnom spustení
     sprievodcu kliknutím na IČ DPH vo formulári
     agendy alebo kliknutím na ikonu  a výberom
     voľby Overiť IČ DPH (FS)…

      novinka  Kontrola IČ DPH na Zoznam
     platiteľov osobitnej úpravy DPH bola
     v programe POHODA doplnená aj na
     zostavený Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti
     s tým pribudol v agende Položky Kontrolného
     výkazu DPH nový stĺpec Osobitná úprava
     DPH.

      ako?  Kontrolu IČ DPH spustíte povelom
     Záznam/Kontrola IČ DPH… v agende Kontrolný
     výkaz DPH. Kontrola na Zoznam platiteľov
     osobitnej úpravy DPH sa vykoná len na
     IČ DPH s prefixom SK vo všetkých sekciách,
     kde sa nachádza IČ DPH. Výsledok kontroly  V agende Položky Kontrolného výkazu DPH nájdete nový stĺpec Osobitná úprava DPH, ktorý
     nájdete v agende Položky Kontrolného výkazu  zobrazuje výsledok kontroly IČ DPH na Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH.
     DPH v stĺpci Osobitná úprava DPH. Výsledok
     môže obsahovať stav Áno, Nie alebo
     Nekontrolované. Podrobný popis je uvedený
     vo formulári v poli Stav položky.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9