Page 5 - Moja POHODA Leto 2016
P. 5

Moja POHODA 3

      novinka  Do agendy Priznanie DPH bola
     doplnená kontrola IČ DPH na aktuálne
     zoznamy: Zoznam daňových subjektov
     registrovaných pre DPH (ďalej len Zoznam
     platiteľov DPH), Zoznam platiteľov dane
     z pridanej hodnoty, pri ktorých nastali dôvody
     na zrušenie registrácie (ďalej len Zoznam
     rizikových platiteľov DPH) a Zoznam platiteľov
     DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu (ďalej
     len Zoznam platiteľov osobitnej úpravy DPH),
     zverejnené na portáli Finančnej správy SR.

      ako?  Prostredníctvom povelu Záznam/
     Kontrola IČ DPH… v agende Priznanie DPH
     program POHODA skontroluje na portáli
     Finančnej správy SR aktuálnosť týchto   Nový povel v agende Priznanie DPH Vám umožní kontrolu IČ DPH v informačných zoznamoch
     zoznamov. V prípade nájdenia aktuálnejších  platiteľov DPH.
     zoznamov Vás POHODA upozorní a ponúkne
     ich aktualizáciu. Aktualizácia zoznamov môže
     byť časovo náročná v závislosti od rýchlosti
     internetu. Ak sa rozhodnete zoznamy
     neaktualizovať, kontrola IČ DPH neprebehne.

      ako?  Po aktualizácii zoznamov POHODA
     zobrazí Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH.
     V prípade, že POHODA aktuálne zoznamy už
     obsahuje, zobrazí sprievodcu priamo, bez
     výzvy na aktualizáciu zoznamov. Po stlačení
     tlačidla Ďalej prebehne kontrola IČ DPH na                    Výsledok kontroly sa zobrazí na
                                              poslednej strane sprievodcu
     zostavenom Priznaní DPH. Kontrola sa vykoná                    formou logu, ktorý si môžete
     len na IČ DPH s prefixom SK. Výsledok kontroly                  zobraziť v poznámkovom bloku
     sa zobrazí na poslednej strane sprievodcu                     alebo priamo vytlačiť.
     formou logu. Výsledný log môžete zobraziť
     v poznámkovom bloku alebo vytlačiť.

      ako?  Jednotlivé IČ DPH sú v logu
     zoradené podľa stavu kontroly nasledovne:
       V poriadku – IČ DPH sa nachádza v Zozname
      platiteľov DPH, zároveň sa nenachádza
      v Zozname rizikových platiteľov DPH,

       Neregistrované – IČ DPH sa nenachádza
      v Zozname platiteľov DPH,

       Varovanie § – IČ DPH sa nachádza
      v Zozname platiteľov DPH a je registrované
      podľa §7, §7a alebo §83,
       Rizikový platiteľ – IČ DPH sa nachádza
      v Zozname platiteľov DPH a tiež sa
      nachádza v Zozname rizikových platiteľov
      DPH,
       Nekontrolované – IČ DPH nemá prefix SK,

       Osobitná úprava DPH – IČ DPH sa nachádza
      v Zozname platiteľov osobitnej úpravy DPH.
      upozornenie  Novelou zákona o DPH,
     s účinnosťou od 1. apríla 2016, sa zaviedla
     povinnosť pre platiteľov dane v Kontrolnom
     výkaze DPH, v časti B.3., vykazovať aj
     údaje o dodávateľoch tovarov alebo
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10