Page 6 - Moja POHODA Leto 2016
P. 6

4 www.pohoda.sk





     služieb (identifikačné číslo pre daň), ak za
     dané zdaňovacie obdobie celková suma
     odpočítanej dane v sekcii B.3. dosiahne
     čiastku 3 000 € a viac.

     Zmeny vyplývajúce z novely zákona o DPH
     boli do programu POHODA zapracované už
     v predchádzajúcich updatoch 11209 a 11210.
     Pre informáciu ponúkame prehľad tých
     najdôležitejších zmien:
       V agende Položky Kontrolného výkazu DPH
      bol do sekcie B3 doplnený nový stĺpec IČ
      DPH a tiež bola doplnená kontrola IČ DPH.

       Tlačová zostava Položky Kontrolného výkazu
      DPH bola v sekcii B3 od obdobia 04/2016
      (2q 2016) doplnená o sumarizáciu podľa
      IČ DPH. Sumarizačný riadok je na zostave
      uvedený len v prípade viacerých dokladov
      s rovnakým IČ DPH.
        Ak budete chcieť v tlačovej zostave
     v sekcii B3 zoradiť doklady podľa poradového
     čísla dokladu, zaškrtnite v dialógovom
     okne Tlač voľbu Podľa čísla dokladu. Po
     jej zaškrtnutí nebude zostava obsahovať
     sumarizačný riadok IČ DPH.

       Sekcia B.3. bola od obdobia 04/2016 (2q
      2016) a vyššie rozdelená do dvoch častí:

      časť B.3.1. – údaje sa vykazujú sumárne
      v jednom riadku, ak suma odpočítanej dane
      za zdaňovacie obdobie v sekcii B.3. je nižšia
      ako 3 000 €,
      časť B.3.2. – údaje sa vykazujú podľa
      jednotlivých IČ DPH dodávateľov, ak suma
      odpočítanej dane za zdaňovacie obdobie
      v sekcii B.3. dosiahne čiastku 3 000 € a viac.

       Po zostavení kontrolného výkazu za
      zdaňovacie obdobie POHODA podľa výšky
      odpočítanej dane vypĺňa automaticky údaje
      do tlačovej zostavy Kontrolný výkaz DPH
      a do výstupu XML buď do časti B.3.1. alebo
      do časti B.3.2. (Správny vstup týchto plnení
      do agendy Položky Kontrolného výkazu DPH
      a následný výstup do XML pre kontrolný
      výkaz je zabezpečený len za predpokladu,
      že v programe POHODA budú jednotlivé
      plnenia zapísané v samostatných dokladoch
      s uvedením IČ DPH v adrese dodávateľa.)
                                              Pri spracovaní účtovnej
     ÚČTOVNÍCTVO                                    uzávierky Vás POHODA
                                              upozorní na všetky doklady
                                              s predkontáciou Neviem.
      novinka  Ak používate počas účtovania
     predkontáciu Neviem, určite Vás poteší, že pri
     vykonávaní účtovnej uzávierky program teraz
     upozorní na doklady s touto predkontáciou.
     Prostredníctvom povelu Účtovníctvo/
     Uzávierka/Účtovná uzávierka sa zobrazí
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11