Page 7 - Moja POHODA Leto 2016
P. 7

Moja POHODA 5

     dialógové okno Účtovná uzávierka. Po jeho
     odsúhlasení program POHODA skontroluje, či
     sa v účtovnej jednotke nenachádzajú nejaké
     doklady s predkontáciou Neviem. Ak áno,
     zobrazí upozornenie vrátane zoznamu agend
     a počtu dokladov, v ktorom sa príslušné
     doklady nachádzajú.

     Konkrétne doklady je možné prípadne vytlačiť
     v kontrolnej zostave Doklady k zaúčtovaniu
     (predkontácia Neviem) v agende Účtovný
     denník.

      novinka  Sťahujete bankové výpisy cez
     službu Homebanking ešte predtým, ako
     faktúry importujete, a nie je teda možné
     likvidáciu vykonať priamo pri načítaní výpisu?  Množstvo času i práce Vám uľahčí nová funkcia pre automatickú likvidáciu bankových
     Potom určite v agende Banka oceníte funkciu  dokladov.
     pre automatickú likvidáciu.

     Prostredníctvom povelu Automatická
     likvidácia… z ponuky Záznam je možné rýchlo
     a ľahko spárovať pohľadávky, záväzky v domácej
     mene alebo doklady v cudzej mene s hradiacimi
     dokladmi v agende Banka. Tento povel teda
     použijete v prípade, keď chcete likvidáciu
     vykonať na existujúci doklad (bez založenia
     nového). Automatická likvidácia sa vykoná pre
     vybrané doklady, ktoré majú vyplnený variabilný                  Na prvej strane sprievodcu
     symbol a zároveň ešte nie sú spárované                      automatickej likvidácie
     s prvotnými dokladmi, napríklad s faktúrami.                   bankových dokladov rozhodnite
                                              o spôsobe párovania dokladov.
      ako?  Otvorte agendu Banka a vyberte
     bankové doklady, ktoré chcete spárovať.
     Potom zvoľte povel Automatická likvidácia…
     z ponuky Záznam. Na prvej strane Sprievodcu
     automatickej likvidácie bankových dokladov
     rozhodnite o spôsobe párovania dokladov.

     Nezaškrtnutím voľby Párovanie podľa
     zhodného VS dôjde k spárovaniu jednotlivých
     dokladov s rovnakým variabilným symbolom
     do čiastky úhrady uvedenej na doklade. Ak
     máte viac dokladov so zhodným variabilným
     symbolom a čiastka úhrady sa zároveň líši od
     čiastky na doklade, nedôjde k automatickému
     spárovaniu platieb.

     Ak likvidujete viac dokladov so zhodným
     variabilným symbolom na jeden bankový
     doklad a voľbu zaškrtnete, doklady sa
     automaticky spárujú, pri poslednom sa však
     vykoná iba čiastočná likvidácia, tj. do výšky
     uvedenej na bankovom doklade. Likvidácia sa                    Zoznam bankových dokladov,
                                              ktoré sa podarilo, či nepodarilo
     vykonáva od dokladu s najstarším dátumom                     zlikvidovať, Vám ukáže tento
     splatnosti.                                    sprievodca.
      ako?  Stlačením tlačidla Ďalej sa program
     pokúsi zlikvidovať jednotlivé pohľadávky
     a záväzky, ktoré sa po dokončení operácie
     objavia na záložke Likvidácia pri príslušnom
     bankovom doklade. Na tejto strane sprievodcu
     zistíte výsledky automatickej likvidácie
     (zoznam bankových dokladov, ktoré sa
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12