Page 10 - Moja POHODA Leto 2016
P. 10

8 www.pohoda.sk

      ako?  Nastavenie limitov dní po
     splatnosti sa vykonáva v dialógovom okne Tlač
     pri zostavách Pohľadávky podľa rozmedzia                     Neuhradené pohľadávky
                                              a záväzky vstupujúce do
     splatnosti (v agendách Vydané faktúry                       tlačových zostáv si ľahko
     a Ostatné pohľadávky) a Záväzky podľa                       rozdelíte podľa Vami
     rozmedzia splatnosti (v agendách Prijaté                     nadefinovaného rozmedzia
     faktúry a Ostatné záväzky). Do pola Rozmedzie                   splatnosti.
     splat. si zadajte dolné limity intervalov dní po
     splatnosti. Limity sa musia od seba oddeliť
     čiarkou a môžu nadobúdať kladné hodnoty
     (dni po splatnosti) alebo záporné hodnoty
     (dni pred splatnosťou). Ak si chcete zobraziť
     pohľadávky a záväzky s počtom dní po
     splatnosti, ktoré presahujú posledný interval,
     zadajte si ako posledný limit znak *. Napríklad
     pre zobrazenie splatnosti do 720 dní, nad
     720 dní a nad 1 080 dní, zadajte rozmedzie
     splatnosti nasledovne: *‚720‚1080,*.

      novinka  Teraz sme pridali začiatočné stavy
     syntetických účtov prijatých a poskytnutých
     záloh na príslušné tlačové zostavy zálohových
     faktúr.

     Na tlačové zostavy Inventúra vydaných
     zálohových faktúr a Súpis vydaných
     zálohových faktúr sme pridali údaj
     o začiatočnom stave syntetického účtu
     prijatých záloh 324. Tieto kontrolné zostavy sú
     dostupné v agende Vydané zálohové faktúry.

     Doplnili sme tiež začiatočný stav syntetického
     účtu poskytnutých záloh 314 na kontrolné
     zostavy Inventúra prijatých zálohových faktúr  Na tejto tlačovej zostave teraz nájdete výšku začiatočného stavu syntetického účtu prijatých
                           záloh 324.
     a Súpis prijatých zálohových faktúr. Tieto
     zostavy nájdete v agende Prijaté zálohové
     faktúry.

     PERSONALISTIKA A MZDY

      novinka  Od novej verzie môžete pri
     zaúčtovaní miezd vytvoriť pre každého
     zamestnanca samostatný pokladničný doklad
     na výplatu mzdy v hotovosti.
      ako?  Do agendy Globálne nastavenie/
     Mzdy sme pre tento účel pridali voľbu
     Vytvárať hot. doklady podľa zamestnancov.
     Na doklade bude vždy uvedené meno a adresa
     zamestnanca, rovnako ako na záväzku pri
     výplate mzdy na účet.

      novinka  Aby ste lepšie odlíšili
     záväzky vytvorené z miezd jednotlivých
     zamestnancov, je teraz možné do programu
     POHODA zadať pre každého zamestnanca
     jedinečný variabilný symbol.
      ako?  Do agendy Pracovné pomery
     sme na záložku Mzda k existujúcemu
     polu Špecifický symbol (Š. s.) doplnili pole  V novej verzii programu je možné každému zamestnancovi priradiť špeciálny variabilný
                           symbol.
     Variabilný symbol (V. s.), kam môžete zapísať
     napríklad osobné číslo zamestnanca. Ak pole
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15